Leerplicht

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren in Nederland vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit ‘de leerplicht’. Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school en de kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet. De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet. Deze taak wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. 

De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar thuis houden. Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen (hieronder beschreven) waaraan een schooldirecteur zich moet houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden. 

Vakantieverlof:
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof kan alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring wordt dan overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is. Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, niet langer dan 10 schooldagen duren en mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden  
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in art. 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • voor het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
 • voor verhuizing van ten hoogste 1 dag
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de (locatie)directeur
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen
  van bloed- en aanverwanten in de 2e graad, voor ten hoogste 2 dagen
  van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad, voor ten hoogste 1 dag
 • bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag
 • voor andere naar het oordeel van de locatiedirecteur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof